คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอธิกา หอมเกษร
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/3