กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจันจิรา เจวรัมย์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางธนภร ใบสนธิ์
ครู คศ.3

นางขนิษฐา บุตรอุดม
ครู คศ.3

นายภานุวัฒน์ สมร
ครู คศ.2

นางสาวพุ่มทอง ไชยราช
ครู

นางสาวกฤติมา ยินดีสุข
ครู

นางสาวดวงตา สมร
ครูอัตราจ้าง