กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายภานุวัฒน์ สมร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางธนภร ใบสนธิ์

นางสาวพุ่มทอง ไชยราช
ครู คศ.1

นางสาวจันจิรา เจวรัมย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวดวงตา สมร
ครูอัตราจ้าง