กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจันจิรา เจวรัมย์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายภานุวัฒน์ สมร
ครู คศ.3

นางขนิษฐา บุตรอุดม
ครู คศ.3

นางสาวกฤติมา ยินดีสุข
ครู คศ.2

นางสาวกัลยรัตน์ นิสังรัมย์
ครู

นางสาวอุทัยวรรณ โพธิสม
ครู

นางสาวดวงตา สมร
ครูอัตราจ้าง