บุคลากร

นายแก่น กรกฎ
ช่างปูน 1

นางสาวสุกัญญา นพกิจ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวเลิศอนงค์ รู้กิจ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายภาณุเดช สมร
นักการภารโรง