บุคลากร

นางสาวสุกัญญา นพกิจ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวเลิศอนงค์ รู้กิจ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายแก่น กรกฎ
ช่างปูน ๓

นายภาณุเดช สมร
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวปัทมวรรณ จันทร์ลา