หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนบ้านประตง เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,103 คน  (ข้อมูล  10  มิถุนายน  2559)