วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านประตง

             มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี  มีวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ปรัชญาโรงเรียน  ประพฤติดี  มีวินัย  ใฝ่รู้  สู้งาน