กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสถาพร ทิวาวัฒน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวมัณฑนา ศรีพุทธา
ครูผู้ช่วย

นางจันศรี ชำนาญศิลป์
ครู คศ.3

นายบุญฤทธิ์ คนชม
ครูอัตราจ้าง