กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางจันศรี ชำนาญศิลป์
ครู คศ.3

นางสาวกมลศีล คูณค้ำ
ครู

นายกษิฐา ยมมรรคา
ครู