กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสถาพร ทิวาวัฒน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอังชัน กุลมาศ
ครู คศ.3

นางจันศรี ชำนาญศิลป์
ครู คศ.3

นางสาวมัณฑนา ศรีพุทธา
ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลศีล คูณค้ำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสมจิตร์ เขมนันท์
พนักงานราชการ