พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.      จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  ดำรงความ

เป็นไทยบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

2.      พัฒนาความเป็นเลิศทั้ง  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้

3.      พัฒนาแหล่งเรียนรู้  สื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษา  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.      ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีทักษะในการแสวงหาความรู้อย่าง

หลากหลาย  เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ชุมชนและสังคม

 

เป้าหมาย

1.      นักเรียนโรงเรียนบ้านประตงเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  ความรู้  คุณธรรม 

จริยธรรม   มีความรักชาติ  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   ดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.      นักเรียนร้อยละ  80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  อยู่ในระดับ 3 - 4

3.      นักเรียนร้อยละ  80  มีความรู้และทักษะพื้นฐาน  มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร   การคิด  การ

แก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี

4.       บุคลากรเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับความเป็นครู  สามารถ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.      สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน