กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางโชติกา ศรีเมือง
ครู คศ.2

นางสาวอังศุมาลิน นิคม
ครู

นางสาวมาริสา มาสุก
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริพร แดงอ่อน
ครูผู้ช่วย

นางสาวนาตยา มณีวงษ์
พนักงานราชการ