กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางโชติกา ศรีเมือง
ครู คศ.2

นางสาวอังศุมาลิน นิคม
ครู คศ.1

นายเจษฎา ถังเงิน
ครู คศ.3