กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางโชติกา ศรีเมือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอังศุมาลิน นิคม
ครู

นางสาวศิริพร แดงอ่อน
ครู