กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางโชติกา ศรีเมือง
ครู คศ.2

นางสาวอังศุมาลิน นิคม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวศิริพร แดงอ่อน
ครูผู้ช่วย

นางสาวมาริสา มาสุก
ครูผู้ช่วย

นางสาวมัณฑนา ศรีพุทธา
ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลศีล คูณค้ำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนาตยา มณีวงษ์
พนักงานราชการ