กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางดลกร จันทร์กลาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางอารีย์ หาญสมศักดิ์กุล
ครู คศ.3

นางสาวปรีญาพร ชูวงษ์
ครู