กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางดลกร จันทร์กลาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางศุภาวีร์ นาคคำ
ครู คศ.3

นางอารีย์ หาญสมศักดิ์กุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4