กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอรทัย เฉลียว
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางกรรณิการ์ แพรงาม
ครู คศ.2

นายเชิดศักดิ์ พุทธคง
ครู

นางสาวอรทัย บุญโปรย
ครู

นางสาวศรัณย์รัตน์ พาทีเที่ยง
ครู