กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอรทัย เฉลียว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางคำมา พื้นผล
ครู คศ.3

นางนิรมล งามจริต
ครู คศ.3

นางกรรณิการ์ แพรงาม
ครู

นางสาวดารารัตน์ สงวนญาติ
ครู

นายเชิดศักดิ์ พุทธคง
ครูผู้ช่วย