กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวดารารัตน์ สงวนญาติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางคำมา พื้นผล
ครู คศ.3

นางอังชัน กุลมาศ
ครู คศ.3

นางจุไรรัตน์ สุรเชษฐ์
ครู คศ.3

นางนิรมล งามจริต
ครู คศ.3

นางกรรณิการ์ แพรงาม
ครู คศ.1

นางสาวพรลภัส ปกครอง