กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอรทัย เฉลียว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางคำมา พื้นผล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางนิรมล งามจริต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางกรรณิการ์ แพรงาม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวดารารัตน์ สงวนญาติ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายเชิดศักดิ์ พุทธคง
ครูผู้ช่วย