กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวมัชฌิมา คำสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวสุธารัตน์ สมอคำ

ว่าที่ ร.ตสถาพร ธะนะบุญญา