กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวมัชฌิมา คำสุวรรณ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวัชระ กุลรัตน์
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ ร.ตสถาพร ธะนะบุญญา
ครูอัตราจ้าง