กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางมณี รักร่วม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางฉัตรดาว เหลืองประเสริฐ
ครู คศ.3

นางสาวนภาพร ทุมรักษ์
ครู คศ.3

นางสาวดวงกมล จันทร์มล
ครู