กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายปราโมทย์ แสงสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมณี รักร่วม
ครู คศ.3

นางสาวขันธนา พันธะ
ครู คศ.3

นางสาวนภาพร ทุมรักษ์
ครู คศ.2

นางสาวรัชนีกร กงไกรกร่าง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอัมกานต์กุล สงค์ประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง