กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายปราโมทย์ แสงสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมณี รักร่วม
ครู คศ.3

นางสาวขันธนา พันธะ
ครู คศ.3

นางสาวนภาพร ทุมรักษ์
ครู คศ.1

นางสาวรัชนีกร กงไกรกร่าง