คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวธนัญญาณ์ ศรีสุวรรณ
ครู

ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรินทร์ญา ดวงสวรรณ์
ครู คศ.2

นางสาวทิพวรรณ หงษ์เจริญ
ครู คศ.2

นางสาวอนุศรา แก้วลาด
ครู คศ.3

นางสาวเพ็ญหทัย ทองคำดี
ครู

นางสาวพรพรรณ ใจกำแหง
ครู

นางสาวสันทนีย์ หงษ์ทอง
ครู

นางสาวเลิศอนงค์ รู้กิจ
ครูผู้ช่วย