ปฐมวัย

นางจิรัชฌา สุวรรณวาทิน
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นายสมเกียรติ โกกิละนันทน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวธนัญญาณ์ ศรีสุวรรณ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรินทร์ญา ดวงสวรรณ์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาวณัฐกฤตา บุญโยประการ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวทิพวรรณ หงษ์เจริญ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวเพ็ญหทัย ทองคำดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวพรพรรณ ใจกำแหง
ครูผู้ช่วย