ปฐมวัย

นางจิรัชฌา สุวรรณวาทิน
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นายสมเกียรติ โกกิละนันทน์
ครู คศ.3

นางสาวธนัญญาณ์ ศรีสุวรรณ
ครู

ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรินทร์ญา ดวงสวรรณ์
ครู

นางสาวษมาวีร์ สมอเขียว
ครู

นางสาวณัฐกฤตา บุญโยประการ
ครู

นางสาวทิพวรรณ หงษ์เจริญ
ครู

นางสาวเพ็ญหทัย ทองคำดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรพรรณ ใจกำแหง
ครูผู้ช่วย