ปฐมวัย

นางจิรัชฌา สุวรรณวาทิน
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวธนัญญาณ์ ศรีสุวรรณ
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรินทร์ญา ดวงสวรรณ์
ครู คศ.1

นางสาวษมาวีร์ สมอเขียว
ครู คศ.1

นายสมเกียรติ โกกิละนันทน์
ครู คศ.3

นางสาวณัฐกฤตา บุญโยประการ
ครู คศ.1

นางสาวทิพวรรณ หงษ์เจริญ
ครู คศ.1

นางสาวเพ็ญหทัย ทองคำดี
ครูผู้ช่วย