คณะผู้บริหาร

นายสุเมธ คันถี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอุทัย ทองคำดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายลัคพงษ์ โกษาแสง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวภาวนา สมพงษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา