กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชิตชญาพัฒน์ พุทธอุทัย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายมานะ อรุณโณ
ครู คศ.3

นายอารมย์ รักศิลป์
ครู คศ.3

นางเอมอร รักศิลป์
ครู คศ.3

นายเจษฎา ถังเงิน
ครู

นายคมสัน พันหล้า
พนักงานราชการ

นางสาวอรพิน พันโพธิ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนุจรี พุ่มจันทร์
ครูอัตราจ้าง