กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางชิตชญาพัฒน์ พุทธอุทัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายมานะ อรุณโณ
ครู คศ.3

นางเอมอร รักศิลป์
ครู คศ.3

นายสมเกียรติ ธนูรักษ์
ครู

นางสาวนิตยา ลิ้มศรีพนากร
ครูผู้ช่วย