กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายมานะ อรุณโณ
ครู คศ.3

นายอารมย์ รักศิลป์
ครู คศ.3

นางเอมอร รักศิลป์
ครู คศ.3

นางชิตชญาพัฒน์ พุทธอุทัย
ครู คศ.1

นางสาวอรพิน พันโพธิ์