ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ตารางที่ 1  แสดงจำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาจำแนกรายชั้นเรียนและเพศ ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อบ.1

63

70

133

5

อบ.2

65

66

131

5

รวม อบ.

128

136

264

10

ป.1

77

64

141

5

ป.2

73

69

142

5

ป.3

78

73

151

4

ป.4

74

75

149

4

ป.5

64

64

128

4

ป.6

65

63

128

4

รวมประถม

431

408

839

26

รวมทั้งหมด

559

544

1,103

36

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559