ข่าวประชาสัมพันธ์
......"ส่งความรู้ สู่ผู้เรียน"..... วันที่ 28 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2564
ส่งความรู้ สู่ผู้เรียน

ชั้นอนุบาล 2
ชื่อเรื่อง เส้นพื้นฐานทั้ง 13 เส้น
(แบบฝึกทักษะหน้า 8-13)
คลิปเพลงออกกำลังกายรับแสงตะวัน
ที่มา:https://youtu.be/rsVG7JhGMI0
ช่อง:You  Tube  Kidsชั้นอนุบาล 3
ชื่อเรื่อง ร่างกายของฉัน 
แบบฝึกนัดคิดวิทยาศาสตร์ หน้า 3 - 7

ที่มา:https://youtu.be/jqc-wCLw7hw
ช่อง:MAC iSMARTชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อเรื่อง ฝึกนับเลข 1-100 ภาษาไทย
ที่มา : https://youtu.be/_8rgbc-jwkY
ช่อง : Indysong Kids
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อเรื่อง ศาสนาของเรา
ช่อง : ครูณัฐนัน จันทรไข
ที่มา : https://youtu.be/sWMwyNUCCbw


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อเรื่อง  พุทธประวัติ
คลิป Aksorn on learn วิชาสังคม
ที่มา https://youtu.be/cNYdSbx824s?list=TLGGCS8sSAS009syMjA2MjAyMQ
แบบฝึกหัดจากคลิปวีดีโอทำลงในสมุด

คำถามวิชาสังคม
คำถามจากคลิปวิดีโอ
1.พระพุทธเจ้าทรงมีพระนามเดิมว่าอย่างไร
2. เจ้าชายสิทธัตถะประสูติเมื่อใด
3.เจ้าหญิงที่เจ้าชายสิทธัตถะอภิเษกสมรถด้วยชื่ออะไร
4.เทวทูติ คือใคร
5. ปัญจัควัคคีย์ทั้ง5ได้แก่ใครบ้าง


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
คลิปอธิบายการทำใบงานวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เอกสารประกอบการเรียน
1. ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ที่มา https://youtu.be/eHF50fNTFcQ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เอกสารประกอบการเรียน
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.ยูทูป พุทธประวัติ
2.หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่องพุทธประวัติ หน้า7-10
3.ให้นักเรียนตอบคำถามจากใบคำถามที่แจกให้ลงในสมุด  โดยทำวันละ 4 ข้อจนแล้วเสร็จ
ช่อง youtube อรรมธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนา
หนังสือเรียนหน้า 2 - 5
คลิปยูทูบ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 ชั่วโมงที่ 1 เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ
ช่อง ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
https://www.youtube.com/watch?v=wUewqgEttHk
2. ทบทวนพุทธประวัติ (ป.1 – ป.5)
คลิปยูทูบ บทเรียนออนไลน์ เรื่อง พุทธประวัติโดยย่อ ชั้น ป.6 EP 1
ช่อง ABP-6
https://www.youtube.com/watch?v=K_Qa1Ywn-JY
3. เรื่องพุทธประวัติ
หนังสือเรียนหน้า 6 – 7
คลิปยูทูบ บทเรียนออนไลน์ เรื่อง พุทธประวัติโดยย่อ ชั้น ป.6 EP 2
ช่อง ABP-6
ความยาวคลิป 7.46 นาที
 https://www.youtube.com/watch?v=j1BLYhmO9Ws
4. เรื่องสังเวชนียสถาน
หนังสือเรียนหน้า 7
คลิปยูทูบ เรื่อง พุทธประวัติโดยย่อ EP3
ช่อง ABP-6
https://www.youtube.com/watch?v=2zRh1gJxg2w
การฝึกปฏิบัติ
5. การอาราธนาศีล 5 อาราธนาธรรม และอาราธนาพระปริตร
หนังสือเรียนหน้า 54


 
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2564,00:00   อ่าน 215 ครั้ง