โรงเรียนบ้านประตง
20 หมู่ 5  ตำบลทรายขาว  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039381456
ผู้บริหาร

นายสุเมธ คันถี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/12/2016
ปรับปรุง 19/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 31966
Page Views 43707
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนบ้านประตง
             โรงเรียนบ้านประตง ตั้งอยู่เลขที่  20 หมู่ 5 ถนนเทิดพระเกียรติ ร.9 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2500  และได้ประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  19  กันยายน   2500
              เมื่อแรกจัดตั้งมีอาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราวขนาดกว้าง  6  เมตร ยาว  9  เมตร  หลังคามุงด้วยหญ้าคา เสาและฝาอาคารเป็นไม้ไผ่ พื้นห้องเรียนเป็นดินเหนียวอัดแน่น ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียน ได้รับมอบจากนายเส็ง  แซ่ปึง ราษฎรในหมู่บ้านประตงเป็นผู้บริจาคให้ประมาณ  30 ไร่ เป็นโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดกองการประถมศึกษากรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการและดำรงอยู่ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน
ในวันจัดตั้งมีนักเรียนทั้งสิ้น  31  คน  เปิดทำการสอนเฉพาะชั้น ป.1  เพียงชั้นเดียว  โดยมีนายอรุณ  โพธิเดช  วุฒิ  ป.4  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่และเป็นครูผู้สอนด้วยเพียงคนเดียว และโรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นปีละ  1  ชั้น  จนถึงชั้น  ป.4  ในปี  พ.ศ. 2503  ต่อมา  ในปี  พ.ศ.2506 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นเงิน 50,000  บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  ให้ก่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ  ป.1 ข  จำนวน  2  ห้องเรียน    และในขณะเดียวกันราษฎรชาวบ้านประตงได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบอีก  25,000 บาท  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  เพื่อต่อเติมอาคารเรียนหลังนี้อีก 1 ห้องเรียน  จึงทำให้อาคารเรียนหลังนี้มี  3 ห้องเรียน  พร้อมทั้งได้บรรจุแต่งตั้ง  นายสมิง ศรีปลัด มาดำรงตำแหน่งครูเพิ่มขึ้นอีก  1  คน  จนถึงปี  พ.ศ. 2511  จึงได้รับงบประมาณอีก  45,000  บาท  (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ให้ต่อเติมอาคารหลังนี้ 1  ห้องเรียน  อาคารหลังนี้จึงมี 4 ห้องเรียน   และเป็นอาคารเรียนถาวรหลังแรกของโรงเรียนนี้
               ตั้งแต่ปีการศึกษา  2515  จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นจึงขยายชั้นเรียนเป็นชั้น  ป.5 และเพิ่มปีละชั้น จนถึงชั้น  ป.7  
               ปี พ.ศ. 2541  นายระพี  มงคลากร  ได้เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่  30  กันยายน  และได้ออกจากราชการเมื่อวันที่  1  ตุลาคม  นายอดิศักด์ เกษมโสตร  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้แต่งตั้งนายเสน่ห์  สนิท  มาดำรงตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประตงแทนแทน  ตั้งแต่วันที่  27  พฤศจิกายน  2541
                ปี  พ.ศ. 2543 นายเสน่ห์  สนิท ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตามูล  และแต่งตั้งให้ นายสมวงษ์  แสวงทรัพย์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประตงแทน  ตั้งแต่วันที่  27  มีนาคม  2543   ถึง  30  กันยายน  2551
                ปี  พ.ศ. 2544  ได้รับงบประมาณสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  ตามแบบกรมพลศึกษา  จำนวน  1  สนาม  งบประมาณ  100,000  บาท  วันที่  10  สิงหาคม  2544  คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านประตง  ได้จัดทอดผ้าป่าและจัดงานราตรีฟ้า – ขาว  เพื่อสบทบทุนจัดตั้งกองทุนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านประตง  โดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  ผู้ปกครอง  จัดตั้งกองทุนฯ เป็นเงินจำนวน  105,000 บาท  และได้รับการสนับสนุนการสร้างรั้วโรงเรียน  จำนวน  50  ช่อง ราคาช่องละ  3,500  บาท  เป็นเงินจำนวน  175,000  บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
               ปี พ.ศ.2548  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  จัดตั้งศูนย์บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จำนวน  50  ชุด  เป็นเงินจำนวน  1,139,000    บาท  
              ปี  พ.ศ.2549  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านประตง  ได้จัดทอดผ้าป่า เพื่อสบทบทุนกองทุนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านประตง ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง เป็นเงิน 295,000  บาท  เพื่อนำไปสร้างรั้วเพิ่มเติมอีก  70  ช่อง ช่องละ 4,000  บาท ปี 2551   ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนในฝัน
              ปี  2555  ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบที่ 3  
              ปัจจุบันโรงเรียนบ้านประตง มีนายสุเมธ  คันถี  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวอุทัย   ทองคำดี   นายลัคพงษ์  โกษาแสง ตำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน